UPCEIO  Català|Español|English

Estructura de l’assignatura Probabilitat i estadística (PE)

PE està dividida en 5 blocs (4 específics i 1 transversal d’aplicació estadística): A: Càlcul de Probabilitat; B: Models probabilístics; C: Bases de l'estadística; D: Models estadístics i previsió, i T: aplicació.

La documentació per l’alumnat es pot trobar a la plana web de l’assignatura i a la Guia Docent, al Racó de la FIB.

Planificació 

Cada bloc Bk (k=A, B, C, D) es desenvolupa al llarg del quadrimestre, amb tres setmanes senceres per cadascun, aproximadament.

La càrrega setmanal estimada per a l’alumne són quatre hores presencials, més unes 5.5 hores no presencials (AA, Aprenentatge Autònom), dedicades a l’estudi i realització d’exercicis, i sense comptar amb el temps dedicat exclusivament a la preparació pels parcials.

Els examens parcials determinen una nota per a cada bloc (PBkProblema de Bloc k).

El professor fa dues proves a classe a cada bloc per l'avaluació contínua, mitjançant un exercici escrit curt (les condicions les determina el professor). A més a més, cada bloc te una sèrie d’exercicis d’e-status que han de solucionar-se fora de classe abans d’una data establerta. Aquests tres elements per cada bloc es puntuen entre 0 i 5%:

  • PS1k: Primera prova de Seguiment del bloc k
  • PS2k: Segona prova de Seguiment del bloc k
  • TAk: Treball Autònom amb e-status del bloc k

La nota de bloc NBk és igual a min(10, PBk(1 + PS1k + PS2k + TAk)).

Planificació de les hores del bloc d'aplicació

El bloc T avalua una competència transversal i està previst que es vagi assolint i treballant durant tot el quadrimestre. No hi haurà regularment sessions específiques de laboratori, sinó activitats puntuals a la mateixa aula, complementant els continguts de teoria.

Back
-- Copyright Departament EIO --