UPCEIO  Català|Español|English

Referències bibliogràfiques

Estadística per a enginyers informàtics (2008). Edicions UPC.

Llegir el llibre online.

Índex:

  • Introducció i principis d'inferència estadística
  • Intervals de confiança. Prova de significació i contrast d'hipòtesis
  • Comparació de dues poblacions normals. Relacions entre variables. Model lineal
  • Validació i previsió. Proves de Pearson


Introductory Statistics with Randomization and Simulation

Diez, Barr, Çetinkaya-Rundel

Openintro, 2014.


Prácticas de Estadística en R

Dpto. Estadística e Investigación Operativa

Universidad de Santiago de Compostela


PROBABILITY with R

Jane M. Horgan

John Wiley & Sons, Ltd (2008).

EIO mirror.

Back

-- Copyright Departament EIO --