Fluxos en Xarxes // Network flows

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2009
Quadrimestre // TermQ1
AuthorsF.-Javier Heredia; Narcís Nabona
Coordinator?yes
Codi // Code34414 - FX
Key Wordsteaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; FX; network flows
AbstractAquesta és una assignatura avançada de modelització i optimització de problemes de fluxos en xarxes. Els seus objectius són:
  • Que l'alumne conegui quins son els principals problemes de fluxos en xarxes (camins mínims, flux màxim, cost mínim, etc..) i la seva rellevància en l¿àmbit dels models de presa de decisions..
  • Que l'alumne sàpiga formular i resoldre computacionalment problemes de presa de decisió com a problemes de fluxos en xarxes de diferents tipus.
  • Que l'alumne conegui quins són els principals algorismes que permeten resoldre els problemes de fluxos en xarxes, les seves propietats teòriques i característiques de les seves implementacions.
URLClick Here
Titolació // StudiesMàster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa (MEIO-UPC-UB)
Centre // FacultyFacultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Horaris // ScheduleDimecres de 15:00 a 17:00, aula 005 Dijous de 14:00 a 16:00, aula 005
ECTS5
ExportTagged XML BibTex