091006 reunió CC

  • El mercat de reserva aporta un 1.6% dels beneficis: de moment no es modelitza.
  • JH: revisar articles biblio.
  • CC:
    • Verificar hip. articles MIBEL "tothom price maker"
    • Pensar com es modelitzaria l'oferta al MI