UPCEIO  Català|Español|English
Departament EIO  >>  Recerca  

KEMLG - Grup d´Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge Automàtic

Descripció:

L'objectiu del nostre grup és l'anàlisi, el disseny, la implementació i l'aplicació de diverses tècniques d'intel·ligència artificial, i també híbrides, per donar suport en diferents aspectes al funcionament o l’anàlisi del comportament de sistemes i dominis complexos del món real. La gestió, diagnosi d'estat de funcionament, predicció, supervisió o control d'aquests sistemes sol ser un gran problema per a la majoria d'organitzacions. Fer prediccions de malalties en un entorn mèdic, seleccionar el millor òrgan donant per a un possible receptor d'un trasplantament, gestionar una depuradora d'aigües residuals, fer prediccions d'activitats volcàniques i sísmiques, gestionar el coneixement i l'estructura social d'una organització, solucions distribuïdes multiagent per a les organitzacions, etc., són exemples d'aquesta situació, que són objecte del nostre interès. Per tant, la nostra recerca es basa en l'anàlisi, el disseny, la gestió o la supervisió d'aquests dominis, incloent les àrees de medicina i salut, els sistemes i processos ambientals i els entorns empresarials o industrials. Això comporta, entre altres coses, la recerca en els àmbits següents: - El descobriment, la gestió i l'aplicació del coneixement per al disseny, la construcció i la implementació dels anomenats sistemes intel·ligents de suport a la presa de decisions (SISPD). - Disseny i implementació de mètodes de mineria de dades (data mining) i de descobriment de coneixement (KD), utilitzant diferents tècniques, entre elles els mètodes híbrids d'intel·ligència artificial i estadística, i diferents tècniques d'aprenentatge automàtic (xarxes de creença o baiesianes, sistemes de raonament basat en casos, sistemes basats en el coneixement, sistemes experts, tècniques d'aprenentatge automàtic supervisat i no supervisat, tècniques d'identificació i creació de models de coneixement). - Extracció de coneixement a partir d'anàlisi estructural, disseny de processos de difusió d’informació i emergència de normes i convencions en entorns oberts i distribuïts. - Desenvolupament de noves metodologies per a l'aprenentatge i el raonament en dominis temporals. - Anàlisi, disseny i implementació d'institucions electròniques i sistemes multiagent, cosa que comporta, entre altres coses, l'anàlisi i desenvolupament d'agents Intel·ligents, la comprensió de la dinàmica de processos de formació de coalicions, l'anàlisi de la dinàmica d'estructures socials en aquests tipus de sistemes utilitzant simulacions i models analítics, la construcció de models formals de normes i convencions o el comerç electrònic. - Estudi del servei de directoris mitjançant la teoria d'organitzacions i els sistemes multiagents, cosa que comporta la recerca en representació del coneixement, ontologies, xarxes socials i web semàntica, i serveis web. Els dominis sobre els que s'han aplicat les tècniques desenvolupades són de naturaleses ben diferents. Actualment estem treballant en els àmbits següents: . Control i gestió de processos ambientals (estacions depuradores d'aigües residuals) i processos industrials . Anàlisi de processos econòmics . Descobriment de coneixement en dominis mèdics i farmacèutics . Serveis webs i sistemes multiagents en patrimoni cultural, educació i turisme - Sistemes multi-agents per al suport al trasplantament d'òrgans y tejidos.

Més informació

-- Copyright Departament EIO --