Investigació Operativa (homogeneïtzació) // Operations research (fundamentals)

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2009
Quadrimestre // TermQ1
AuthorsF.-Javier Heredia
Coordinator?yes
Codi // Code34408 - IO
Key Wordsteaching; UPC; FME; MEIO; IOh; assignatures
AbstractL'assignatura presenta els fonaments dels models i de la metodologia de la Investigació Operativa que permeten a l'estudiant enfrontar-se de manera adient als reptes de construcció de models quantitatius que pot trobar-se en la pràctica professional en l'entorn de l'Estadística i la Investigació Operativa. Aquests fonaments han de ser la base per a abordar camps com: l'optimització de funcions de versemblança estadística, la simulació, l'estadística no paramètrica, l'optimització dels mides mostrals en disseny d'enquestes la resolució de problemes en l'àmbit de la planificació del transport, l'optimització de xarxes elèctriques,etc.
URLClick Here
Titolació // StudiesMàster Universitari en Estadística i Investigació Operativa UPC-UB
Centre // FacultyFacultat de Matemàtiques i Estadística
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya
Horaris // ScheduleDilluns 14:00-16:00, aula 003 Dimarts 16:00-18:00, aula 003
ECTS6
ExportTagged XML BibTex