Optimització de fluxos no lineals amb xarxes amb constriccions a banda. Aplicació a models acoblats de coordinació hidro-tèrmica a curt termini

Publication TypeThesis
Year of Publication1995
AuthorsF.-Javier Heredia
Academic DepartmentDept. of Statistics and Operations Research. Prof. Narcís Nabona, advisor
Number of Pages221
UniversityUniversitat Politècnica de Catalunya
CityBarcelona
DegreePhD Thesis
Key Wordsresearch; nonlinear network flows; side contraints; hydro-thermal coordination
Abstract
Com a primera part del treball de tesis doctoral, s’ha presentat la descripció, implementació i estudi computacional d’un nou algorisme de resolució del problema de fluxos no lineals amb constriccions a banda lineals. L’algorisme s’ha desenvolupat a partir d’un esquema de conjunt de constriccions actives segons la estratègia de Murtagh i Saunders del conjunt de variables superbàsics amb explotació de la estructura de xarxa amb tècniques de particionament primal. Aquest algorisme s’ha implementat, donant com a resultat el codi NOXCB 9.0, i la seva eficiència ha estat comprovada mitjançant una amplia bateria de tests computacionals. En la segona part del treball de tesis, s’ha formulat un model acoblat de coordinació hidro-tèrmica, on el parc tèrmic es descriu mitjançant un nou model de fluxos en xarxa basat en el concepte de xarxa tèrmica equivalent. S’ha descrit i programat un mètode de resolució d’aquest model acoblat basat en el paquet NOXCB 9.0, comprovant-se computacionalment el seu grau d’eficiència i precisió.

Como primera parte del trabajo de tesis doctoral, se ha presentado la descripción, implementación y estudio computacional de un nuevo algoritmo de resolución del problema de flujos no lineales con constricciones a banda lineales. El algoritmo se ha desarrollado a partir de un esquema de conjunto de constricciones activas según la estrategia de Murtagh y Saunders del conjunto de variables superbásicos con explotación de la estructura de red con técnicas de particionamiento primal. Este algoritmo se ha implementado, dando como resultado el código NOXCB 9.0, cuya eficiencia ha estado comprobada mediante una amplia batería de tests computacionales. Como segunda parte del trabajo de tesis, se ha formulado un modelo acoblado de coordinación hidro-térmica donde el parque térmico se describe mediante un nuevo modelo de flujos en redes basado en el concepto de red térmica equivalente. se ha descrito y programado un método de resolución de este modelo acoblado basado en el paquete NOXCB 9.0, comprobándose computacionalmente su grado de eficiencia y precisión.
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex
AttachmentSize
Heredia_PhD_95.pdf9.7 MB