Programació Lineal i Entera // Linear and Integer Programming

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2012
Quadrimestre // Term2012-13 Q2
AuthorsF.-Javier Heredia
Coordinator?yes
Codi // Code361226
Idioma // LanguageCatalà
Key Wordsteaching; UPC; UB; FME; GE; programació lineal; programació entera; assignatures; courses; PLE
Abstract

Objectius referits a coneixements

  • Conèixer els models de presa de decisió més importants de la investigació operativa en diversos camps d'aplicació.
  • Analitzar problemes de presa de decisió amb l'objectiu de formular i resoldre computacionalment el model d'optimització més adient.
  • Comprendre les propietats matemàtiques dels problemes de programació lineal i dels seus algorismes de resolució, així com de les tècniques d'anàlisi de sensibilitat.
  • Comprendre les propietats matemàtiques dels problemes de programació lineal entera i dels seus algorismes de resolució.

Objectius referits a habilitats, destreses

  • Aplicar sense ajut computacional els algorismes estudiats de programació lineal a problemes acadèmics de dimensió reduïda.
  • Resoldre problemes pràctics mitjançant l'aplicació de tècniques d'anàlisi de sensibilitat a models de programació lineal.
  • Aplicar, sense ajut computacional, els algorismes estudiats de programació lineal entera a problemes acadèmics de dimensió reduïda.
  • Resoldre problemes reals de presa de decisió mitjançant l'ús d'algun programari d'optimització de referència corresponent als diferents algorismes d'optimització estudiats al llarg del curs.
URLClick Here
Titolació // StudiesGrau Interuniversitari d'Estadística, UB-UPC.
Centre // FacultyFaultat d'Economia i Empresa (EEE), UB. Facultat de Matemàtiques i Estadística UPC.
Institució // InstitutionUniversitat de Barcelona -Universitat Politècnica de Catalunya.
Horaris // ScheduleDilluns i dijous de 13:00 a 14:30, dimarts i dijous de 13:00 a 14:00. Facultat d'Economia i Empresa aula 103 (teoria) i I9 (laboratori).
ECTS6
Consultes // tutoringContact.
ExportTagged XML BibTex