DE

Tesi de màster sobre optimització de producció eòlica en mercats elèctrics.

 El passat dimecres 16 de març es va presenta a la Facultat de Matemàtiques i estadística el treball de final de màster titulat Optimal sale bid for a wind producer in Spanish electricity market realitzat per l'alumna Simona Sacripante, del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB, que he dirigit en col·laboració amb la prof. Cristina Corchero. En aquest treball s'estudia, mitjançant un model de programació estocàstica, l'estratègia òptima d'oferta d'un parc de generació eòlica al mercat diari del MIBEL. Aquest treball forma part del projecte de recerca del MICINN DPI2008-02153.

Ampliació d'Investigació Operativa Determinista // Advanced Deterministic Operations Research

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2010
Quadrimestre // Term2010-11 Q2
AuthorsF.-Javier Heredia; Narcís Nabona
Coordinator?Si // yes
Codi // Code26297
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; programació lineal; programació entera; programació no lineal; fluxes en xarxes
Abstract

Els models i tècniques de programació matemàtica tenen una importància cabdal tant en els processos de presa de decisions estudiats en la investigació operativa com en una gran part dels procediments usats en el camp de l'estadística (regressió, sèries temporals, inferència, control de qualitat, etc.). Aquesta assignatura completa les bases algorísmiques i de modelització vistes a l'assignatura de IOD, estructurant-se al voltant de dos objectius bàsics:

  • Es vol que els estudiants de l'assignatura adquireixin els coneixements i la pràctica adequada per saber formular iresoldre numèricament models especifics de fluxos en xarxes, programació entera i programació no lineal, amb especial preocupació per aquells models relacionats amb el camp de l'estadística.
  • Completar els coneixements en algorismes d'optimització per a problemes de programació lineal, entera, no lineal i fluxos en xarxes, proporcionant la formació de base recomenable per cursar les assignatures de la Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques / Master en Estadística i Investigació Operativa.
URLClick Here
Titolació // StudiesDiplomatura d'Estadística
Centre // FacultyFacultat de Matemàtiques i Estadística
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya
Horaris // ScheduleDilluns i divendres de 11.00 a 12.30 i dimecres de 9.00 a 11.00
ECTS6
ExportTagged XML BibTex

Pla Pilot d'Adaptació de la Diplomatura d'Estadística de l'FME a l'Espai Europeu d'Educació Superior

Publication TypeFunded research projects
Year of Publication2005
AuthorsF.-Javier Heredia
Type of participationCoordinador
Duration09/2005-09/2008
Funding organizationDepartament d’Universitats Recerca i Societat de la Informació (DURSI). Generalitat de Catalunya.
PartnersFacultat de Matemàtiques i Estadística. Universitat Politècnica de Catalunya
Budget10.000€
Project codePPGE
Key Wordsteaching; EES; Pla Pilot Grau Estadística; DE; FME
Abstract
L’objectiu del projecte consisteix en l’adaptació de la Diplomatura d'Estadística de la UPC a l'EEES al llarg dels següents eixos:
  1. Definició dels objectius de la titulació, tenint en compte la connexió entre l’educació secundària i la universitat, la formació necessària per a permetre l’aprenentatge al llarg de la vida dels titulats i les necessitats de l’entorn socio-econòmic-científic que donarà cabuda als titulats.
  2. Adequació dels objectius dels blocs de matèries i assignatures als objectius de la titulació.
  3. Revisió i adaptació de la metodologia docent al nou paradigma basat en l’aprenentatge de l’estudiant.
  4. Adequació de la descripció de les assignatures a la guia docent d’acord amb els requeriments de l’EEES.
  5. Adaptació totes les assignatures al sistema ECTS, mitjançant un estudi estadístic rigorós del volum de treball real de cada assignatura.
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex

Mètodes heurístics per a preservar la confidencialitat en taules de dades estadístiques

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2001
AuthorsAnabel Blasco Moreno; Núria Pérez Álvarez
DirectorF.-Javier Heredia; Jordi Castro
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa20/07/2001
Nota // mark-
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex

Interface visual per a model d'optimització no lineal

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication1998
AuthorsJosep Mulero Alzina
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa19/10/1998
Nota // mark-
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex

Previsió de preus i planificació de la producció en el mercat elèctric espanyol

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2005
AuthorsMercè Amell; Lorena Bernáldez
DirectorF.-Javier Heredia; Pilar Muñoz
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa14/07/2005
Nota // mark9.0 (over 10) E
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex

Memória professional, El Portal del Consell Insular de Mallorca

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2003
AuthorsPablo Jerónimo Estevez
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa01/07/2003
Nota // mark6.5 (over 10) A
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex

L'estadística en la indústria farmaceutica

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2003
AuthorsMeritxell Falques Casanovas
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa01/07/2003
Nota // mark7 (over 10) N
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex

Planificació tèrmica mitjançant una aplicació en VBA per EXCEL

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2002
AuthorsCristina Corchero; Esther Roura
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa01/05/2002
Nota // mark9.5 (over 10) E
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex

Coordinació hidrotèrmica amb AMPL: Módel bàsic

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2000
AuthorsAdela Pagès Bernaus; Jordi Laseras Figueredo
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa01/05/2000
Nota // mark10 (over 109 MH
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex
Syndicate content