BSc Thesis on tight MILP formulation of the unit committment problem

 L'alumne del grau de matemàtiques de l'FME Jordan Escandell ha llegit el treball fi de grau Caracterització de Formulacions Fortes del Problema Unit Commitment. Aquest projecte abordava la caracterització de formulacions fortes del problema Unit Commitment a partir de l'estudi de les diferents desigualtats proposades pels diferents autors així com la seva adaptació i possible millora en la modelització de certs problemes reals de mercats elèctrics. Els models d'optimització matemàtica obtinguts s'han implementat computacionalment i aplicat a la resolució de problemes reals d'oferta òptima a merctas elèctrics.