GM

Caracterització de Formulacions Fortes del Problema Unit Commitment.

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2017
AuthorsJordan Escandell Planells
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiBSc Thesis
TitulacióDegree in Mathematics
CentreFacultat de matemàtiques i Estadística.
Data defensa19/07/2017
Nota // mark9 (A)
Key Wordsteaching; unit commitment; energy; integer programming; electricity markets; robust formulations; BSc Thesis
AbstractL’objectiu general és la caracterització de formulacions fortes del problema Unit Commitment. A més a més, l'estudi de les diferents desigualtats proposades pels diferents autors així com la seva adaptació i possible millora en la modelització de certs problemes reals de mercats elèctrics, constituïren l’enfoc principal de la feina a realitzar. Com a objectius específics tenim: 1. Entendre les diferents formulacions existents del UC, i estudiar-ne els seus punts forts i punts febles. 2. Aplicar la nova formulació escollida a la resolució de problemes reals, basats en informació extreta de les diferents fonts de les que disposàvem. 3. Entendre, interpretar i adaptar els codis proporcionats a la nova formulació considerada. 4. Obtenir resultats numèrics consistents amb la realitat, i que fossin aplicables a la vida real. 5. Millorar la metodologia existent, i aplicar-la per a la resolució de problemes de la vida real i obtenir solucions que satisfacin les capacitats dels diferents instruments que intervenen en el procés.
DOI / handlehttp://hdl.handle.net/2117/106960
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex

BSc Thesis on tight MILP formulation of the unit committment problem

 L'alumne del grau de matemàtiques de l'FME Jordan Escandell ha llegit el treball fi de grau Caracterització de Formulacions Fortes del Problema Unit Commitment. Aquest projecte abordava la caracterització de formulacions fortes del problema Unit Commitment a partir de l'estudi de les diferents desigualtats proposades pels diferents autors així com la seva adaptació i possible millora en la modelització de certs problemes reals de mercats elèctrics. Els models d'optimització matemàtica obtinguts s'han implementat computacionalment i aplicat a la resolució de problemes reals d'oferta òptima a merctas elèctrics.

Syndicate content