Export (198) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Heredia  [Clear All Filters]
F
F.-Javier Heredia, Adaptació de les Titulacions a l'EEES, , Lleida, Spain, AQU, Agència de la Qualitat, Generalitat de Catalunya, 11-12/11/2004. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Representant de l'FME a la Comissió del Llibre Blanc d'Estadística", Facultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya, 2004. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Vicedegà Cap d'Estudis d'Estadística de l'FME", Facultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya: xx, 04/2003-03/2006. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Coordinación hidrotérmica a corto y largo plazo de la generación eléctrica en un mercado competitivo (DPI2002-03330)., , 01/2003 -12/2005. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, CASC : Computational Aspects of Statistical Confidentiality (IST-2000-25069)., , 01/2001-12/2003. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, "Reforma de la Investigació Operativa Determinista a la Diplomatura d'Estadística", Jornada d’intercanvi d’experiències docents, Barcelona, 26/06/2001. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Planificación óptima de gran dimensión de la produción hidrotérmica de energia eléctrica (TAP99-1075-C02-01)., , 01/2000-12/2002. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Cesar Beltrán, "The Radar Subgradient Method Applied to the Unit Commitment Problem", 9th Stockolm Optimization Days, Stockholm, Sweden, 06/2000. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Recent Advances in Optimisation of Generation Operation", Electric Energy Systems University Enterprise Training Partnership, Clamart, France, Electricité de France (EDF), 25-26/03/1999. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Planificación Óptima de Gran Dimensión de la Producción Hidrotérmica de Energía Eléctrica a Corto Plazo (TAP96-1044)., , 07/1996-06/1999. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, SLOEGAT Project. Short and Long term Optimization of Energy Generation And Trading (Esprit 22695)., , 12/1996-05/1999. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Optimització de fluxos no lineals amb xarxes amb constriccions a banda. Aplicació a models acoblats de coordinació hidro-tèrmica a curt termini ", Dept. of Statistics and Operations Research. Prof. Narcís Nabona, advisor, Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, pp. 221, 1995  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Revisión y puesta a punto de programas de tiempo real de Determinación de Topología, Estimación de Estado y Reparto de Cargas Interactivo (UPC C2325)., , 07/1995-12/1996. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, NETFLOW93: Network Optimization, Theory and Practice, , San Miniato, Italy, Dipartimento di Informatica, Università di Pisa, 3-7/10/1993. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Desarrollo e instalación de programas de Expansión Optima de la Red Eléctrica a distintos niveles de tensión (UPC C1958)., , 10/1993-05/1995. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Desarrollo y suministro de programas de Coordinación Hidrotérmica a Largo Plazo de la Generación Eléctrica empleando flujos multiartículo en redes (UPC C0606)., , 01/1989-12/1992. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Desarrollo y suministro de un conjunto de programas de Coordinación Hidrotérmica a Corto Plazo de la Generación Eléctrica por flujos multiartículo en redes con restricciones laterales lineales (UPC C0919)., , 05/1989-12/1992. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Certificació d'Aptitud Pedagògica, , Barcelona, Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya, 09/1988-05/1989. Tagged XML BibTex
G
Grace Kelly Maureira, Jaume Masip, F.-Javier Heredia, Modelos de optimización matemática en la gestión de centros comerciales (MOMGeCC), , 09/2020-09/2023. Abstract Tagged XML BibTex
Glòria Casanellas, Cristina Corchero: F.-Javier Heredia, Generació de la corba d'oferta a partir de les dades públiques del MIBEL, , Barcelona, Research Report 2008/16, Dept. of Statistics and Operations Research, Universitat Politècnica de Catalunya, pp. 27, 11/2008. Tagged XML BibTex
H
Heredia, F.-Javier, Recognized research periods (Sexenios de investigación), , 2010  . Abstract Tagged XML BibTex
Heredia, F.-J, Rider, M.-Julio, Corchero, C., "Optimal Bidding Strategies for Thermal and Generic Programming Units in the Day-Ahead Electricity Market", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 25, issue 3: IEEE Power & Energy Society, pp. 1504-1518, Aug. 2010. Abstract Tagged XML BibTex
Heredia, F.-Javier, Rider, Marcos.-J., Corchero, C., "Optimal Bidding Strategies for Thermal and Combined Cycle Units in the Day-ahead Electricity Market with Bilateral Contracts", 2009 Power Engineering Society General Meeting, vol. 1, Calgary, Alberta, Canada, IEEE, pp. 1-6, 26-30/07/2009. Abstract Tagged XML BibTex
Heredia, F.-Javier, Rider, Marcos.-J., Corchero, C., "Optimal Bidding Strategies for Thermal and Combined Cycle Units in the Day-ahead Electricity Market with Bilateral Contracts", 2009 Power Engineering Society General Meeting, Calgary, IEEE, pp. 1-6, 26/07/2010. Abstract Tagged XML BibTex
Heredia, F.-Javier, "Conferencia Interuniversitaria sobre el Grado de Estadística", Conferencia Interuniversitaria sobre el Grado de Estadística, Facultad de Matemáticas, Universidad de Sevilla. Sevilla, 25/01/2008. Tagged XML BibTex