optimization

Constrained nonlinear network flow problems through projected Lagrangian methods

Publication TypeConference Paper
Year of Publication2000
AuthorsHeredia, F. J.
Conference Name4th world conference on Circuits, Systems, Communications and Computers CSCC2000
Conference Date9-16/07/2000
Conference LocationGreece, Athens
Type of WorkContributed oral presentation
Key Wordsnonlinear network flows; nonlinear side constraints; research
AbstractRecents numerical experiments show that the resolution of the Nonlinear network Flow problem with side constraints (NFC) can be significantly sped up, when the side constraints are linear, by specialised codes based on a conjunction of primal partitioning techniques and active set methods. A natural extension of these methods one is to be used into a Projected Lagrangian Algorithm (PLA). A specialised (PLA) will solve the general (NFC) problem through the optimization of a sequence of (NFC) with linear side constraints, taking benefit of the efficiency of the linear side constraints codes. The description of this methodology will be presented together with the preliminary numerical results.
ExportTagged XML BibTex

SLOEGAT Project. Short and Long term Optimization of Energy Generation And Trading (Esprit 22695).

Publication TypeFunded research projects
Year of Publication1996
AuthorsF.-Javier Heredia
Type of participationFull time researcher
Duration12/1996-05/1999
Funding organizationEuropean Union, ESPRIT Programme
PartnersUniversidad Politécnica de Catalunya, Iberdrola, Universidad de Aachen, VEW Alemania, SIEMENS Austria
Full time researchers4 (DEIO/UPC)
Budget180.238€
Project codeEsprit 22695
Key Wordsresearch; nonlinear network flows; side constraints; power systems; transmission network; short-term hydrothermal coordination; long-term hydrothermal coordination project; public; competitive; EU; energy
AbstractThe project aims to develop, implement and test, on a high performance computing platform, a software system to simulate and optimise the energy generation and trading coordination planning process in large electricity generating systems, both in the short (1 day-1 week) and medium to long term (one-two years). Special consideration will be given to this process to the growing importance of the energy trading problem in a deregulated market.
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex

Planificación Óptima de Gran Dimensión de la Producción Hidrotérmica de Energía Eléctrica a Corto Plazo (TAP96-1044).

Publication TypeFunded research projects
Year of Publication1996
AuthorsF.-Javier Heredia
Type of participationFull time researcher
Duration07/1996-06/1999
Funding organizationMinisterio de Educación y Ciencia / Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnologia
PartnersDepartament d'Estadística i Investigació Operativa / Universitat Politècnica de Catalunya
Full time researchers9
Budget56.428€
Project codeTAP96-1044
Key Wordsresearch; nonlinear network flows; side constraints; power systems; transmission network; short-term hydrothermal coordination; project; public; competitive; cicyt; energy
ExportTagged XML BibTex

Planificación óptima de gran dimensión de la produción hidrotérmica de energia eléctrica (TAP99-1075-C02-01).

Publication TypeFunded research projects
Year of Publication2000
AuthorsF.-Javier Heredia
Type of participationFull researcher
Duration01/2000-12/2002
Funding organizationMinisterio de Educación y Ciencia / Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnologia
PartnersDepartament d'Estadística i Investigació Operativa, Univ. Politècnica de Catalunya
Full time researchers5
Budget76.785€
Project codeTAP99-1075-C02-01
Key Wordsresearch; nonlinear network flows; side constraints; power systems; transmission network; short-term hydrothermal coordination; long-term hydrothermal coordination; project; public; competitive; cicyt; energy
ExportTagged XML BibTex

CASC : Computational Aspects of Statistical Confidentiality (IST-2000-25069).

Publication TypeFunded research projects
Year of Publication2001
AuthorsF.-Javier Heredia
Type of participationFull time researcher
Duration01/2001-12/2003
Funding organizationEuropean Union
PartnersCENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK (CBS); ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT), UNIVERSITY OF PLYMOUTH (UOP), UNIVERSITY OF PLYMOUTH (UOP), OFFICE OF NATIONAL STATISTICS (ONS), UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON (Soton), VICTORIA UNIVERSITY OF MANCHESTER (UOM), STATISTISCHES BUNDESAMT (STBA), UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (ULL), INSTITUT D'ESTADISTICA DE CATALUNYA (IDESCAT), INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE), CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC), UNIVERITAT ROVIRA I VIRGILI (URV), UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA (UPC), TECHNISCHE UNIVERSITAET ILMENAU (TU Ulmenau),
Full time researchers3 (UPC)
Budget77.739€
Project codeIST-2000-25069
Key Wordsresearch; complementary supression problem; network flows; statistical data confidentiality; project; public; competitive; EU
ExportTagged XML BibTex

Coordinación hidrotérmica a corto y largo plazo de la generación eléctrica en un mercado competitivo (DPI2002-03330).

Publication TypeFunded research projects
Year of Publication2002
AuthorsF.-Javier Heredia
Type of participationFull time researcher
Duration01/2003 -12/2005
Funding organizationMinisterio de Educación y Ciencia
PartnersDepartament d'Estadística i Investigació Operativa / Universitat Politècnica de Catalunya; Unión Fenosa
Full time researchers7
Budget85.000’00 €
Project codeDPI2002-03330
Key Wordsresearch; dual methods; lagrangian relaxation; unit commitment; power systems; transmission network; radar multiplier; project; public; competitive; micinn; energy
ExportTagged XML BibTex

Planificación de la generación eléctrica a corto y largo plazo en un mercado liberalizado con contratos bilaterales (DPI2005-09117-C02-01).

Publication TypeFunded research projects
Year of Publication2005
AuthorsF.-Javier Heredia
Type of participationFull time researcher
Duration01/2006-12/2008
Funding organizationMinisterio de Educación y Ciencia
PartnersDepartament d'Estadística i Investigació Operativa, Universidad Politèctica de Catalunya; Unión Fenosa
Full time researchers5
Budget289.408'00€
Project codeDPI2005-09117-C02-01
Key Wordsresearch; stochastic programming; electricity markets; future contracts; bilateral contracts; regulation markets; project; public; competitive; micinn; energy
AbstractThe project aims at two new features: the simultaneous consideration of bidding power to the liberalized market and of bilateral contracts (between a generation company and a consumer client), given the future elimination of the current regulations discouraging bilateral contracts, and the developement of optimization procedures more efficient than those employed now to solve these problems. This higher efficiency will allow a more accurate modeling and solving larger real problems in reasonable CPU time. In this project, both modeling languages and commercially available solvers in the one hand, and our own optimization algorithms in the other are employed. The algorithms to be developed include the use of: interior-point methods, global optimization, column-generation methods, and Lagrangian relaxation procedures employing dual methods
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex

Reducció d'escenaris per a l'optimització de l'oferta del mercat elèctric

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2007
AuthorsAlbert Roso Llorach
DirectorHeredia, F.J.; Corchero, C.
Tipus de tesiTesi de Grau
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa26/09/2007
Key Wordsstochastic programming; scenario reduction; power systems; AMPL; electricity markets; teaching
AbstractEl Projecte Fi de Carrera presentat tracta sobre la construcció d’arbres d’escenaris i la seva aplicació en problemes de Programació Estocàstica. Un arbre d’escenaris constitueix una representació discreta del conjunt de possibles estats futurs d’un procés estocàstic, per exemple, la càrrega elèctrica, el preu de l’electricitat, el preu del fuel, etc. Normalment els arbres generats contenen un nombre d’escenaris massa gran, fet que comporta una costosa i poc eficient resolució dels models d’optimització on són utilitzats. Per tal d’aconseguir una eficient resolució, duem a terme una aproximació de l’arbre original amb un arbre format per un nombre més reduït d’escenaris. Per tal de poder realitzar aquesta reducció s’han implementat dos tipus d’algorismes de reducció d’escenaris descrits en l’article de Gröwe-Kuska, Heitsch i Römisch [10]: - Simultaneous Backward Reduction - Fast Forward Selection Es tracta de dos algorismes heurístics de reducció que determinen un subconjunt del conjunt d’escenaris inicials i assignen noves probabilitats als escenaris conservats. La metodologia de Simultaneous Backward Reduction es basa en l’eliminació d’escenaris fins a que resten el nombre desitjat d’escenaris conservats. Mentre que en el cas de Fast Forward Selection es fonamenta en la selecció d’escenaris fins a obtenir el nombre desitjat d’escenaris preservats. Aquests dos algorismes han estat implementats en el llenguatge de modelització matemàtica AMPL. Els nous arbres reduïts, seran utilitzats en la resolució d’un problema d’optimització de l’oferta al mercat elèctric diari.
ExportTagged XML BibTex

Generació d'escenaris per a l'optimització de l'oferta al mercat elèctric

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2007
AuthorsElisenda Vila Jofre
DirectorHeredia, F.J.; Corchero, C.
Tipus de tesiTesi de Grau
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa26/09/2007
Key Wordsstochastic programming; scenario generation; power systems; AMPL; electricity markets; teaching
AbstractEl sector elèctric espanyol ha passat en els darrers anys de tenir una estructura de preus regulada per el govern a una estructura de mercat on els preus de l’energia es marquen en funció de l’oferta i la demanda. Aquest nou entorn canvia els problemes als quals s’enfronta una companyia generadora, ja que desconeix el preu al que li pagaran la producció i la producció final. Per a poder introduir aquesta informació en els models d’optimització necessitem representar la incertesa de manera que sigui apropiada per a la seva computació. És en aquest punt on neix la necessitat de construir els arbres d’escenaris. Al llarg d’aquest projecte es detallen els procediments seguits per tal de construir els arbres d’escenaris i se’n descriu una possible aplicació en un model d’optimització.
ExportTagged XML BibTex

PLANNC: a projected Lagrangian based implementation for constrained nonlinear network flow problems

Publication TypeConference Paper
Year of Publication2001
AuthorsHeredia, F. J.
Conference Name20h IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization
Conference Date23-27/07/2001
Conference LocationTrier, Germany.
Type of WorkContributed oral presentation
Key Wordsnonlinear network flows; nonlinear side constraints; research
AbstractRecents numerical experiments show that the resolution of the Nonlinear network Flow problem with side Constraints (NFC) can be significantly sped up, when the side constraints are linear, by specialised codes based on a conjunction of primal partitioning techniques and active set methods. A natural extension of these methods one is to be used into a Projected Lagrangian Algorithm (PLA). A specialised (PLA) will solve the general (NFC) problem through the optimization of a sequence of (NFC) with linear side constraints, taking benefit of the efficiency of the linear side constraints codes. The description of this methodology will be presented together with the preliminary numerical results.
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex
Syndicate content