Contribution to the 9th International Conference on Computational Management Science

The CMS conference is an annual meeting associated with the journal of Computational Management Science published by Springer. The aim of this conference is to provide a forum for theoreticians and practitioners from academia and industry to exchange knowledge, ideas and results in a broad range of topics relevant to the theory and practice of computational methods, models and empirical analysis for decision making in economics, engineering, finance and management. I was invited to contribute in this conference with the work "Optimal sale bid for a wind producer in Spanish electricity market through stochastic programming ", based on the master thesis of Ms. Simona Sacripante , graduated student of the Master in Statistics and Operations Research, who presented the paper. This work has been partially granted by the public research project DPI2008-02153 of the Spanish gouvernment.

Malos tiempos para la ciencia en España...

(El País, 11/04/2012)

Vicedegà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística

 A partir de l'1 d'Abril he passat a ocupar el càrrec de Vicedegà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística com a membre de l'equip directiu del Degà Jordi Quer. Les meves funcions seran les de cap d'estudis del Grau Interuniversitari en Estadística impartit conjuntament per la Facultat de Matemàtiques i Estadística  de la UPC i la Facultat d'Economía i Empresa  de la UB.

Comissió VERIFICA del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC/UB

 El passat 2 de Desembre es va possar en marxa la comissió encarregada de l'adaptació del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB   al nou decret de regulació de màsters oficials (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio ) (Comissió VERIFICA-MEIO). Pertanyo a aquesta comissió com a membre de la Comissió Permanent del MEIO , nomenat per l'OrgMEIO. La comissió es reunirà cada 2-3 setmanes i té previst tenir a punt el document Verifica del màster a finals d'aquest curs 2011-12 per tal de poder començar la seva implantació el curs 2012-13.

Tesi de màster sobre optimització de producció eòlica en mercats elèctrics.

 El passat dimecres 16 de març es va presenta a la Facultat de Matemàtiques i estadística el treball de final de màster titulat Optimal sale bid for a wind producer in Spanish electricity market realitzat per l'alumna Simona Sacripante, del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB, que he dirigit en col·laboració amb la prof. Cristina Corchero. En aquest treball s'estudia, mitjançant un model de programació estocàstica, l'estratègia òptima d'oferta d'un parc de generació eòlica al mercat diari del MIBEL. Aquest treball forma part del projecte de recerca del MICINN DPI2008-02153.

Jornada d'Interacció Matemàtica-Indústria

math-inEl passat 30 de Novembre vaig assistir en la Jornada d'Interacció Matemàtica-Indústria al Parc de Recerca UAB, organitzada per la Xarxa Espanyola Matemàtica - Indústria (math-in.net), el projecte i-Math, Parc i Recerca UAB i els grups d'investigació Servei de Consultoria Matemàtica i Grup d'Investigació en Aplicacions i Models Matemàtics (Universitat Autònoma de Barcelona). En aquesta jornada, les empreses convidades van presentar diversos problemes susceptibles de ser resolts amb mètodes Matemàtics, Estadístics i de Simulació Numèrica, que van ser analitzats pels investigadors assistents.

New paper accepted for publication in TOP

The work "A new optimal electricity market bid model solved through prespective cuts" developed in collaboration with prof. Cristina Corchero (GNOM/IREC) and  Eugenio Mijangos (Basc Country University), has been accepted for publication in the journal TOPA preliminary version of the manuscript is available at this link . This study presents a new procedure to find the optimal electricity generation bid for a generation company operating in the Iberian Electricity Market (MIBEL), and was a part of the research project DPI2008-02153,.

International conference Optimization, Theory, Algorithms and Applications in Economics

 This international conference , which is a tribute to Juan-Enrique Martinez-Legaz on the occasion of his 60th birthday, has the aim of a top-level scientific meeting to promote a broad exchange of information and new developments in the areas of Functional and Variational Analysis, Control, Optimization and Applications in Economics. The event included a half-day workshop applications of Optimization in Engineering. I was invited to contribute to this last wokshop with the presentation of the work "A multistage stochastic programming model for the optimal multimarket electricity bid problem".

25th IFIP TC7 Conference on System Modeling and Optimization

 The International Federation for Information Processing Technical Committee 7 - System Modeling and Optimization - arranges in a cycle of two years highly regarded conferences to several topics of Applied Optimization such as  Optimal Control of Ordinary and Partial Differential Equations, Modeling and Simulation, Nonlinear, Discrete, and Stochastic Optimization and Industrial Applications. This year the conference was celebrated in the Berlin Institute of Technology, and I participated with a contributed talk entitled "Solving electric market quadratic problems by Branch and Fix Coordination methods "

One week stay at the University of the Basque Country, Bilbao.

 Last week I was visiting my colleague prof. Eugenio Mijangos at the Dept. of App. Maths, Statistics and OR in the University of the Basque Country, Bilbao During the stay we had the opportunity of working together in several projects related with the resolution of some MINLP arising in the optimization of the electricity market models developped in the research project DPI2008-02153. I really enjoied both the working sessions with Eugenio and the city of Bilbao.
Syndicate content