teaching

Ampliació d'Investigació Operativa determinista // Advanced Deterministic Operations Research

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2009
Quadrimestre // Term2009-10 Q2
AuthorsF.-Javier Heredia
Coordinator?yes
Codi // Code26297- AIOD
Key Wordsteaching; operations research; investigació operativa; AIOD
Abstract

Els models i tècniques de programació matemàtica tenen una importància cabdal tant en els processos de presa de decisions estudiats en la investigació operativa com en una gran part dels procediments usats en el camp de l'estadística (regressió, sèries temporals, inferència, control de qualitat, etc.). Aquesta assignatura completa les bases algorísmiques i de modelització vistes a l'assignatura de IOD, estructurant-se al voltant de dos objectius bàsics:

 • Es vol que els estudiants de l'assignatura adquireixin els coneixements i la pràctica adequada per saber formular i resoldre numèricament models especifics de fluxos en xarxes, programació entera i programació no lineal, amb especial preocupació per aquells models relacionats amb el camp de l'estadística.
 • Completar els coneixements en algorismes d'optimització per a problemes de programació lineal, entera, no lineal i fluxos en xarxes, proporcionant la formació de base recomenable per cursar les assignatures de la Llicenciatura en ciències i Tècniques Estadístiques / Master en Estadística i Investigació Operativa.
URLClick Here
Titolació // StudiesDiplomatura d'Estadística // Diploma on Statistics
Centre // FacultyFacultat de Matemàtiques i Estadística
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya
Horaris // ScheduleDilluns i devendres de 11.00 a 12.30, FME aula 101. Dimecres de 9.00 a 11.00 , FME aula 101.
ECTS7.5
ExportTagged XML BibTex

Investigació Operativa Determinista // Deterministic Operations Research

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2009
Quadrimestre // TermQ1
AuthorsF.-Javier Heredia
Coordinator?yes
Codi // Code26266 - IOD
Key Wordsteaching; operations research; investigació operativa; IOD
AbstractEl curs d'investigació operativa determinista té un caràcter eminentment aplicat. Un primer objectiu genèric és que l'alumne d'aquesta disciplina pugui apreciar-ne la utilitat tant en l'àmbit acadèmic com professional. Com a objectius més específics, es vol que els alumnes adquireixin els coneixements i les habilitats necessaris per poder resoldre els problemes pràctics de presa de decisions que puguin sorgir en la seva pràctica professional. L'estratègia per assolir aquest objectiu fonamental s'estructura a través de quatre competències bàsiques:

 • Modelització: es vol que l'alumne es familiaritzi amb els principals models matemàtics deterministes per a la presa de decisions, la metodologia de formulació d'aquests models, i sigui capaç de formular-ne de nous. Es prestarà una atenció especial als models que s'originen en el camp de l'estadística.
 • Resolució: un cop formulat el model matemàtic que descriu el problema de presa de decisions, es vol que l'alumne sigui capaç de determinar el mètode d'optimització més apropiat per resoldre'l i obtenir-ne la solució numèrica amb l'ajut de software d'optimització.
 • Anàlisi de la solució: l'alumne ha de ser capaç d'interpretar correctament els resultats proporcionats pel software d'optimització i de fer l'anàlisi de la informació proporcionada pel programa per poder extreure conclusions d'utilitat en el procés de presa de decisions.
 • Coneixement de les tècniques d'optimització: l'alumne ha de conèixer les propietats bàsiques dels problemes i algorismes d'optimització amb l'objectiu de poder usar correctament el software d'optimització i fer una interpretació correcta de la solució obtinguda dels models de presa de decisions.
URLClick Here
Titolació // StudiesDiplomatura d'Estadística // Diploma on Statistics
Centre // FacultyFacultat de Matemàtiques i Estadística.
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya
Horaris // ScheduleDilluns i divendres de 9.00 a 11.00 a l'àula 103 / PC3, FME
ECTS6
ExportTagged XML BibTex

Merits docents (quinquennis)

Publication TypeMerits docents (quinquennis)
Year of Publication2010
AuthorsF-Javier Heredia
Key Wordsteaching
Abstract
Data d'avaluació Període d'avaluació Resolució
31/12/1993  1989-1993   
31/12/1998  1994-1998   
31/12/2003  1999-2003   
31/12/2008  2004-2008 

Complement bàsic.

Complement addicional 

Rec. Merits docents d'especial qualitat .

31/12/2013  2009-2013  Complement bàsic.

Complement adicional 

Rec. Merits docents d'especial qualitat . 

ExportTagged XML BibTex

Fluxos en Xarxes // Network flows

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2009
Quadrimestre // TermQ1
AuthorsF.-Javier Heredia; Narcís Nabona
Coordinator?yes
Codi // Code34414 - FX
Key Wordsteaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; FX; network flows
AbstractAquesta és una assignatura avançada de modelització i optimització de problemes de fluxos en xarxes. Els seus objectius són:
 • Que l'alumne conegui quins son els principals problemes de fluxos en xarxes (camins mínims, flux màxim, cost mínim, etc..) i la seva rellevància en l¿àmbit dels models de presa de decisions..
 • Que l'alumne sàpiga formular i resoldre computacionalment problemes de presa de decisió com a problemes de fluxos en xarxes de diferents tipus.
 • Que l'alumne conegui quins són els principals algorismes que permeten resoldre els problemes de fluxos en xarxes, les seves propietats teòriques i característiques de les seves implementacions.
URLClick Here
Titolació // StudiesMàster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa (MEIO-UPC-UB)
Centre // FacultyFacultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Horaris // ScheduleDimecres de 15:00 a 17:00, aula 005 Dijous de 14:00 a 16:00, aula 005
ECTS5
ExportTagged XML BibTex

Modelització en Programació Matemàtica // Modeling in Mathematical programming

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2009
Quadrimestre // TermQ1
AuthorsF.-Javier Heredia; Jordi Castro
Coordinator?yes
Codi // Code26339 - MPM
Key Wordsteaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; AMPL; CPLEX; MINOS; MPM
AbstractL'objectiu general del curs consisteix en l'adquisició, per part dels alumnes, dels coneixements i les habilitats necessàries per tal de poder resoldre els problemes pràctics de presa de decisió, formulats com a problemes de programació matemàtica, que puguin sorgir en la seva pràctica tant professional com de recerca, dins de les àrees d'interés dels màsters MEIO i MEM. L'assoliment d'aquest objectiu passa pels següents objectius específics: (1) El coneixement de la formulació matemàtica d'alguns dels principal models de programació matemàtica i la capacitat de formular-ne de nous; (2) La capacitat de determinar l'algorisme i software d'optimització més apropiat per resoldre numèricament aquests problemes; (3) La capacitat d'interpretar correctament els resultats proporcionats pel software d'optimització.
URLClick Here
Titolació // StudiesMàster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB (MEIO-UPC-UB)
Centre // FacultyFacultat de matemàtiques i Estadística (FME)
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Horaris // ScheduleDimarts de 14:00 a 16:00 Dimecres de 17:00 a 19:00
ECTS6
ExportTagged XML BibTex

Investigació Operativa (homogeneïtzació) // Operations research (fundamentals)

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2009
Quadrimestre // TermQ1
AuthorsF.-Javier Heredia
Coordinator?yes
Codi // Code34408 - IO
Key Wordsteaching; UPC; FME; MEIO; IOh; assignatures
AbstractL'assignatura presenta els fonaments dels models i de la metodologia de la Investigació Operativa que permeten a l'estudiant enfrontar-se de manera adient als reptes de construcció de models quantitatius que pot trobar-se en la pràctica professional en l'entorn de l'Estadística i la Investigació Operativa. Aquests fonaments han de ser la base per a abordar camps com: l'optimització de funcions de versemblança estadística, la simulació, l'estadística no paramètrica, l'optimització dels mides mostrals en disseny d'enquestes la resolució de problemes en l'àmbit de la planificació del transport, l'optimització de xarxes elèctriques,etc.
URLClick Here
Titolació // StudiesMàster Universitari en Estadística i Investigació Operativa UPC-UB
Centre // FacultyFacultat de Matemàtiques i Estadística
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya
Horaris // ScheduleDilluns 14:00-16:00, aula 003 Dimarts 16:00-18:00, aula 003
ECTS6
ExportTagged XML BibTex

Lectura de dos PFC's a la DE sobre oferta òptima als mercats d'energia elèctrica.

El passat dijous 9 de juliol de 2009 es va llegir el Projecte Final de Carrera dels alumnes Silvia Nieto i Ivan Ruz, que portava per títol "Estudi i optimització de l’oferta al Mercat Ibèric ’Electricitat (MIBEL)", dirigit pel professor Javier Heredia. Els objectius del treball han estat:


 • Fer una descriptiva de les dades obtingudes de les energies tèrmiques per veure el comportament que hi tenen.
 • Entendre el model d'optimització d'oferta presentat a l'article [1], i compendre la seva implementació.
 • Entendre el model d'optimització d'oferta de l'article [2] i resoldre una nova modelització adaptant aquest model a l'anterior fent els canvis pertinents.
 • Comparar els dos models i treure'n conclusions sobre quin és el més eficient.

Aquí teniu més informació.

[1] Arroyo, José M. ; Carrión, Miguel. A computationally efficient mixed-integer linear formulation for the termal unit commitment problem. Institute of Electrical and Electronics Engineers transactions on power systems, vol. 21, nº3, agost 2006.

[2] Cristina Corchero, F. Javier Heredia, "A Stochastic Programming Model for the Thermal Optimal Day-Ahead Bid Problem with Physical Futures Contracts", Submitted to European Journal of Operations Research, Barcelona, Espanya, Dept. of Statistics and Operations Research, Universitat Politècnica de Catalunya, 03/2009

 

Adaptació de les Titulacions a l'EEES

Publication TypeConference/School/Seminar attendance
Year of Publication2004
AuthorsF.-Javier Heredia
Event TypeTaller
Conference OrganiserAQU, Agència de la Qualitat, Generalitat de Catalunya
Conference Dates11-12/11/2004
Conference LocationLleida, Spain
Key Wordsteaching, EEES
AbstractA partir de la metodologia desenvolupada per AQU Catalunya i altres referents, els participants al taller hauran de repensar les pròpies titulacions des d’una nova perspectiva que faci evident un conjunt de bones pràctiques, tant pel que fa al procés d’ensenyament-aprenentatge com en la constitució de mecanismes d’assegurament de la qualitat. El resultat final és impulsar un canvi en el sistema universitari català on les titulacions compleixin amb els compromisos acordats en la Declaració de Bolonya i en els documents posteriors, per tal de facilitar un sistema comparable de titulacions universitàries que possibiliti la mobilitat dels acadèmics, estudiants i dels graduats, per tal de promoure la cohesió europea.
ExportTagged XML BibTex

Lectura d'una Tesi Final de Màster a l'FME

 

Dimecres 4 de març es va llegir a la Facultat de Matemàtiques i Estadística la Tesi Final de Màster d'Enginyeria Matemàtica de l'alumna Eva Romero i Beneyto, que porta per títol "Oferta òptima multi – mercat al Mercat Ibèric d’Electricitat", i que he tingut el plaer de dirigir. En aquest treball es proposa un nou model, basat en els treball de Plazas et al. i Heredia et al. , per a l'oferta òptima al mercat diari tenint en compte els mercats de secundària i intradiari. Clicant aquí obtindreu més informació .

A Capacitated Commodity Trading Model with Market Power

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2008
AuthorsJosep Ma Vendrell Simón
DirectorVíctor Martínez-de-Albéniz Margalef; F.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Final de Màster
TitulacióMàster en Estadística i Investigació Operativa
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa02/2008
Nota // mark9.5 (over 10) E
Key Wordsteaching; MEIO; FME; MSc Thesis
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex
Syndicate content