FME

Investigació Operativa Determinista // Deterministic Operations Research

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2009
Quadrimestre // TermQ1
AuthorsF.-Javier Heredia
Coordinator?yes
Codi // Code26266 - IOD
Key Wordsteaching; operations research; investigació operativa; IOD
AbstractEl curs d'investigació operativa determinista té un caràcter eminentment aplicat. Un primer objectiu genèric és que l'alumne d'aquesta disciplina pugui apreciar-ne la utilitat tant en l'àmbit acadèmic com professional. Com a objectius més específics, es vol que els alumnes adquireixin els coneixements i les habilitats necessaris per poder resoldre els problemes pràctics de presa de decisions que puguin sorgir en la seva pràctica professional. L'estratègia per assolir aquest objectiu fonamental s'estructura a través de quatre competències bàsiques:

  • Modelització: es vol que l'alumne es familiaritzi amb els principals models matemàtics deterministes per a la presa de decisions, la metodologia de formulació d'aquests models, i sigui capaç de formular-ne de nous. Es prestarà una atenció especial als models que s'originen en el camp de l'estadística.
  • Resolució: un cop formulat el model matemàtic que descriu el problema de presa de decisions, es vol que l'alumne sigui capaç de determinar el mètode d'optimització més apropiat per resoldre'l i obtenir-ne la solució numèrica amb l'ajut de software d'optimització.
  • Anàlisi de la solució: l'alumne ha de ser capaç d'interpretar correctament els resultats proporcionats pel software d'optimització i de fer l'anàlisi de la informació proporcionada pel programa per poder extreure conclusions d'utilitat en el procés de presa de decisions.
  • Coneixement de les tècniques d'optimització: l'alumne ha de conèixer les propietats bàsiques dels problemes i algorismes d'optimització amb l'objectiu de poder usar correctament el software d'optimització i fer una interpretació correcta de la solució obtinguda dels models de presa de decisions.
URLClick Here
Titolació // StudiesDiplomatura d'Estadística // Diploma on Statistics
Centre // FacultyFacultat de Matemàtiques i Estadística.
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya
Horaris // ScheduleDilluns i divendres de 9.00 a 11.00 a l'àula 103 / PC3, FME
ECTS6
ExportTagged XML BibTex

Modelització en Programació Matemàtica // Modeling in Mathematical programming

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2009
Quadrimestre // TermQ1
AuthorsF.-Javier Heredia; Jordi Castro
Coordinator?yes
Codi // Code26339 - MPM
Key Wordsteaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; AMPL; CPLEX; MINOS; MPM
AbstractL'objectiu general del curs consisteix en l'adquisició, per part dels alumnes, dels coneixements i les habilitats necessàries per tal de poder resoldre els problemes pràctics de presa de decisió, formulats com a problemes de programació matemàtica, que puguin sorgir en la seva pràctica tant professional com de recerca, dins de les àrees d'interés dels màsters MEIO i MEM. L'assoliment d'aquest objectiu passa pels següents objectius específics: (1) El coneixement de la formulació matemàtica d'alguns dels principal models de programació matemàtica i la capacitat de formular-ne de nous; (2) La capacitat de determinar l'algorisme i software d'optimització més apropiat per resoldre numèricament aquests problemes; (3) La capacitat d'interpretar correctament els resultats proporcionats pel software d'optimització.
URLClick Here
Titolació // StudiesMàster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB (MEIO-UPC-UB)
Centre // FacultyFacultat de matemàtiques i Estadística (FME)
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Horaris // ScheduleDimarts de 14:00 a 16:00 Dimecres de 17:00 a 19:00
ECTS6
ExportTagged XML BibTex

Investigació Operativa (homogeneïtzació) // Operations research (fundamentals)

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2009
Quadrimestre // TermQ1
AuthorsF.-Javier Heredia
Coordinator?yes
Codi // Code34408 - IO
Key Wordsteaching; UPC; FME; MEIO; IOh; assignatures
AbstractL'assignatura presenta els fonaments dels models i de la metodologia de la Investigació Operativa que permeten a l'estudiant enfrontar-se de manera adient als reptes de construcció de models quantitatius que pot trobar-se en la pràctica professional en l'entorn de l'Estadística i la Investigació Operativa. Aquests fonaments han de ser la base per a abordar camps com: l'optimització de funcions de versemblança estadística, la simulació, l'estadística no paramètrica, l'optimització dels mides mostrals en disseny d'enquestes la resolució de problemes en l'àmbit de la planificació del transport, l'optimització de xarxes elèctriques,etc.
URLClick Here
Titolació // StudiesMàster Universitari en Estadística i Investigació Operativa UPC-UB
Centre // FacultyFacultat de Matemàtiques i Estadística
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya
Horaris // ScheduleDilluns 14:00-16:00, aula 003 Dimarts 16:00-18:00, aula 003
ECTS6
ExportTagged XML BibTex

Lectura de dos PFC's a la DE sobre oferta òptima als mercats d'energia elèctrica.

El passat dijous 9 de juliol de 2009 es va llegir el Projecte Final de Carrera dels alumnes Silvia Nieto i Ivan Ruz, que portava per títol "Estudi i optimització de l’oferta al Mercat Ibèric ’Electricitat (MIBEL)", dirigit pel professor Javier Heredia. Els objectius del treball han estat:


  • Fer una descriptiva de les dades obtingudes de les energies tèrmiques per veure el comportament que hi tenen.
  • Entendre el model d'optimització d'oferta presentat a l'article [1], i compendre la seva implementació.
  • Entendre el model d'optimització d'oferta de l'article [2] i resoldre una nova modelització adaptant aquest model a l'anterior fent els canvis pertinents.
  • Comparar els dos models i treure'n conclusions sobre quin és el més eficient.

Aquí teniu més informació.

[1] Arroyo, José M. ; Carrión, Miguel. A computationally efficient mixed-integer linear formulation for the termal unit commitment problem. Institute of Electrical and Electronics Engineers transactions on power systems, vol. 21, nº3, agost 2006.

[2] Cristina Corchero, F. Javier Heredia, "A Stochastic Programming Model for the Thermal Optimal Day-Ahead Bid Problem with Physical Futures Contracts", Submitted to European Journal of Operations Research, Barcelona, Espanya, Dept. of Statistics and Operations Research, Universitat Politècnica de Catalunya, 03/2009

 

Adaptació de les Titulacions a l'EEES

Publication TypeConference/School/Seminar attendance
Year of Publication2004
AuthorsF.-Javier Heredia
Event TypeTaller
Conference OrganiserAQU, Agència de la Qualitat, Generalitat de Catalunya
Conference Dates11-12/11/2004
Conference LocationLleida, Spain
Key Wordsteaching, EEES
AbstractA partir de la metodologia desenvolupada per AQU Catalunya i altres referents, els participants al taller hauran de repensar les pròpies titulacions des d’una nova perspectiva que faci evident un conjunt de bones pràctiques, tant pel que fa al procés d’ensenyament-aprenentatge com en la constitució de mecanismes d’assegurament de la qualitat. El resultat final és impulsar un canvi en el sistema universitari català on les titulacions compleixin amb els compromisos acordats en la Declaració de Bolonya i en els documents posteriors, per tal de facilitar un sistema comparable de titulacions universitàries que possibiliti la mobilitat dels acadèmics, estudiants i dels graduats, per tal de promoure la cohesió europea.
ExportTagged XML BibTex

Lectura d'una Tesi Final de Màster a l'FME

 

Dimecres 4 de març es va llegir a la Facultat de Matemàtiques i Estadística la Tesi Final de Màster d'Enginyeria Matemàtica de l'alumna Eva Romero i Beneyto, que porta per títol "Oferta òptima multi – mercat al Mercat Ibèric d’Electricitat", i que he tingut el plaer de dirigir. En aquest treball es proposa un nou model, basat en els treball de Plazas et al. i Heredia et al. , per a l'oferta òptima al mercat diari tenint en compte els mercats de secundària i intradiari. Clicant aquí obtindreu més informació .

A Capacitated Commodity Trading Model with Market Power

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2008
AuthorsJosep Ma Vendrell Simón
DirectorVíctor Martínez-de-Albéniz Margalef; F.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Final de Màster
TitulacióMàster en Estadística i Investigació Operativa
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa02/2008
Nota // mark9.5 (over 10) E
Key Wordsteaching; MEIO; FME; MSc Thesis
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex

Oferta òptima multi–mercat al Mercat Ibèric d'Electricitat.

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2009
AuthorsEva Romero i Beneyto
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Final de Màster // MSc Thesis
TitulacióMàster en Enginyeria Matemàtica
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa04/03/2009
Nota // mark9 (over 10) E
Key Wordsteaching; MEM; electricity market; multimarket; optimal offer; stochastic programming; MSc Thesis
AbstractEl present projecte analitza, estudia i desenvolupa diversos models multi - mercat estocàstics per al Mercat Ibèric d'Electricitat. A partir de l'artcile "Multimarket Optimal Bidding for a Power Producer" de Plazas et al, s'analitzen i es proposen diverses possibles millores: incorporació de costos quadràtics de generació i una nova definició de funció d'oferta. Aquestes millores es desenvolupen donant lloc un nou model competitiu amb l'anterior. Tenint en compte el reglament de MIBEL, i com a millora al primer proposat, finalment es desenvolupa un tercer model multi – oferta que contempla la definició de la funció d'oferta de forma esglaonada. Els resultats obtinguts mostren com la consideració de la determinació dels graons dins la pròpia modelització és rellevant respecte les funcions d'oferta obtingudes.
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex

Xerrada d'Orientació Acadèmica a Badalona

 
 Dijous 27 de febrer es celebraràn a l'IES la Pineda les IX  Jornades d'Orientació Acadèmica a Badalona organitzades per l'ajuntament d'aquesta ciutat. Hi participa la UPC amb una sèrie de presentacions de les diferents titulacions que impartirà el curs vinent i jo seré l'encarregat de presentar els estudis de l'FME. Clicant aquí podeu veure el programa d'aquestes jornades.

Els estudis a la Facultat de Matemàtiques i Estadística

Publication TypeConference Paper
Year of Publication2009
AuthorsF.-Javier Heredia
Conference NameIX Jornades d'Orientació Acadèmica a Badalona
Conference Date27/02/2009
PublisherAjuntament de Badalona
Conference LocationIES La Pineda, Badalona, Barcelona. Spain
Type of WorkInvited oral presentation
Key Wordsteaching; FME; divulgació estudis
ExportTagged XML BibTex
Syndicate content