DE

Tractament informàtic de l'enquesta de l'opearació 'Atouts Gagnants'

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication1999
AuthorsMarta Estrago Castello
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreDep. d'Estadística i Investigació Operativa, Facultat de Matemàtiques i Estadística
Data defensa01/07/1999
Nota // mark8.5 (over 10) N
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex

Planificació hidro-tèrmica amb AMPL: Model bàsic i inclusió del mercat

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication1999
AuthorsRaquel de Luis Rodriguez; Esther Cobo Clavaguera
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, departament d'Estadística i Investigació Operativa, UPC
Data defensa01/07/1999
Nota // mark9.5 (over 10) E
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex

Desenvolupament de rutines d'optimització no lineal

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication1997
AuthorsCesar Gil Espinasa
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreDep. d'Estadística i Investigació Operativa, Facultat de Matemàtiques i Estadística
Data defensa01/10/1997
Nota // mark10 (over 10) MH
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex

Resolució de models quadràtics de planificació hidro-tèrmica a curt termini amb CPLEX

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication1997
AuthorsMontserrat Dinares Peña
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de matemàtiques i Estadística
Data defensa02/06/1997
Nota // mark9.5 (over 10)
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex

Reforma de la Investigació Operativa Determinista a la Diplomatura d'Estadística

Publication TypeConference Paper
Year of Publication2001
AuthorsF.-Javier Heredia; Jordi Castro
Conference NameJornada d’intercanvi d’experiències docents
Conference Date26/06/2001
Conference LocationBarcelona
Type of Workinvited presentation
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; EEES
AbstractDurant el curs 1999-200 es van produir dos fets importants als estudis d’Estadística i de Investigació Operativa a la FME: per una banda, es va posar en marxar la Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques; per un altre banda, es va començar a discutir la reforma del pla d’estudis de la Diplomatura d’Estadística. Aquests dos fets van propiciar un debat entre els professors de Investigació Operativa entorn a les assignatures de Investigació Operativa a la Diplomatura d’Estadística. Com a resultat d’aquest debat, els professors de l’assignatura de Investigació Operativa Determinista (IOD) varem decidir realitzar una reforma integral d’aquesta assignatura. l’Objectiu de la ponència és explicar el perquè de la reforma, què es volia reformar i com es va fer. Finalment es ressalten les dificultats trobades durant aquest primer quadrimestre de posta en marxa de la reforma.
ExportTagged XML BibTex

Ampliació d'Investigació Operativa determinista // Advanced Deterministic Operations Research

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2009
Quadrimestre // Term2009-10 Q2
AuthorsF.-Javier Heredia
Coordinator?yes
Codi // Code26297- AIOD
Key Wordsteaching; operations research; investigació operativa; AIOD
Abstract

Els models i tècniques de programació matemàtica tenen una importància cabdal tant en els processos de presa de decisions estudiats en la investigació operativa com en una gran part dels procediments usats en el camp de l'estadística (regressió, sèries temporals, inferència, control de qualitat, etc.). Aquesta assignatura completa les bases algorísmiques i de modelització vistes a l'assignatura de IOD, estructurant-se al voltant de dos objectius bàsics:

  • Es vol que els estudiants de l'assignatura adquireixin els coneixements i la pràctica adequada per saber formular i resoldre numèricament models especifics de fluxos en xarxes, programació entera i programació no lineal, amb especial preocupació per aquells models relacionats amb el camp de l'estadística.
  • Completar els coneixements en algorismes d'optimització per a problemes de programació lineal, entera, no lineal i fluxos en xarxes, proporcionant la formació de base recomenable per cursar les assignatures de la Llicenciatura en ciències i Tècniques Estadístiques / Master en Estadística i Investigació Operativa.
URLClick Here
Titolació // StudiesDiplomatura d'Estadística // Diploma on Statistics
Centre // FacultyFacultat de Matemàtiques i Estadística
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya
Horaris // ScheduleDilluns i devendres de 11.00 a 12.30, FME aula 101. Dimecres de 9.00 a 11.00 , FME aula 101.
ECTS7.5
ExportTagged XML BibTex

Investigació Operativa Determinista // Deterministic Operations Research

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2009
Quadrimestre // TermQ1
AuthorsF.-Javier Heredia
Coordinator?yes
Codi // Code26266 - IOD
Key Wordsteaching; operations research; investigació operativa; IOD
AbstractEl curs d'investigació operativa determinista té un caràcter eminentment aplicat. Un primer objectiu genèric és que l'alumne d'aquesta disciplina pugui apreciar-ne la utilitat tant en l'àmbit acadèmic com professional. Com a objectius més específics, es vol que els alumnes adquireixin els coneixements i les habilitats necessaris per poder resoldre els problemes pràctics de presa de decisions que puguin sorgir en la seva pràctica professional. L'estratègia per assolir aquest objectiu fonamental s'estructura a través de quatre competències bàsiques:

  • Modelització: es vol que l'alumne es familiaritzi amb els principals models matemàtics deterministes per a la presa de decisions, la metodologia de formulació d'aquests models, i sigui capaç de formular-ne de nous. Es prestarà una atenció especial als models que s'originen en el camp de l'estadística.
  • Resolució: un cop formulat el model matemàtic que descriu el problema de presa de decisions, es vol que l'alumne sigui capaç de determinar el mètode d'optimització més apropiat per resoldre'l i obtenir-ne la solució numèrica amb l'ajut de software d'optimització.
  • Anàlisi de la solució: l'alumne ha de ser capaç d'interpretar correctament els resultats proporcionats pel software d'optimització i de fer l'anàlisi de la informació proporcionada pel programa per poder extreure conclusions d'utilitat en el procés de presa de decisions.
  • Coneixement de les tècniques d'optimització: l'alumne ha de conèixer les propietats bàsiques dels problemes i algorismes d'optimització amb l'objectiu de poder usar correctament el software d'optimització i fer una interpretació correcta de la solució obtinguda dels models de presa de decisions.
URLClick Here
Titolació // StudiesDiplomatura d'Estadística // Diploma on Statistics
Centre // FacultyFacultat de Matemàtiques i Estadística.
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya
Horaris // ScheduleDilluns i divendres de 9.00 a 11.00 a l'àula 103 / PC3, FME
ECTS6
ExportTagged XML BibTex

Lectura de dos PFC's a la DE sobre oferta òptima als mercats d'energia elèctrica.

El passat dijous 9 de juliol de 2009 es va llegir el Projecte Final de Carrera dels alumnes Silvia Nieto i Ivan Ruz, que portava per títol "Estudi i optimització de l’oferta al Mercat Ibèric ’Electricitat (MIBEL)", dirigit pel professor Javier Heredia. Els objectius del treball han estat:


  • Fer una descriptiva de les dades obtingudes de les energies tèrmiques per veure el comportament que hi tenen.
  • Entendre el model d'optimització d'oferta presentat a l'article [1], i compendre la seva implementació.
  • Entendre el model d'optimització d'oferta de l'article [2] i resoldre una nova modelització adaptant aquest model a l'anterior fent els canvis pertinents.
  • Comparar els dos models i treure'n conclusions sobre quin és el més eficient.

Aquí teniu més informació.

[1] Arroyo, José M. ; Carrión, Miguel. A computationally efficient mixed-integer linear formulation for the termal unit commitment problem. Institute of Electrical and Electronics Engineers transactions on power systems, vol. 21, nº3, agost 2006.

[2] Cristina Corchero, F. Javier Heredia, "A Stochastic Programming Model for the Thermal Optimal Day-Ahead Bid Problem with Physical Futures Contracts", Submitted to European Journal of Operations Research, Barcelona, Espanya, Dept. of Statistics and Operations Research, Universitat Politècnica de Catalunya, 03/2009

 

Presentació del llibre "Fent servir l'estadística"

 El passat dimecres 5 de desembre es va presentar el llibre Fent servir l'estadística editat per la Facultat de Matemàtiques i Estadística com a primer volum de  la sèrie Monografies FME. Es tracta d'un recull entenedor, adreçat especialmnent a alumnes i professors de batxillerat, d'alguns Projectes Final de Carrera fets durant els últims anys a la Diplomatura d'Estadística de l'FME que donen una visió panoràmica dels diferents usos de l'estadística i la investigació operativa. Un dels capítols està dedicat al PFC de l'Elisenda Vila , ex-alumna de la Diplomatura d'Estadística, dirigit per en F. Javier Heredia i la Cristina Corchero, on es fa una introducció al mercat elèctric espanyol (MIBEL) i a alguns dels problemes d'optimització relacionats.

Lectura de dos PFC's a la DE sobre generació/reducció d'escenaris en mercats elèctrics

 Dimecres 26 de setembre, a l'aula 102 de l'FME, a les 12h, es defensaren dos projectes de la DE sobre generació i reducció d'escenaris per a problemes d'optimització en mercats elèctrics, elaborats pels alumnes Elisenda Vila i Albert Roso. Han estat codirigits per la Cristina Corchero i en Javier Heredia.

Syndicate content